Hướng dẫn đăng truyện lên website

Đọc truyện online hay nhất

Chào mừng các bạn đến với website đọc truyện online - Hoa Nguyệt Tao Đàn. Truyện sẽ được chúng tôi và các thành viên - tác giả cập nhật mới hằng ngày vì vậy các bạn hay ghé thăm thường xuyên để theo dõi nhé!

Truyện Mới Nhất

Xem: 711
Đô Thị Thần Nhân QUYểN 1 CHươNG 170 Đô THị THầN NHâN
Xem: 3061
Bàn Long TRUYỆN FULL
Xem: 2791
Cao Quan TRUYỆN FULL
Xem: 2012
Cầm Đế TRUYỆN FULL
Xem: 1377
Ẩn Sát TRUYỆN FULL
Xem: 980
Đế Quốc Thiên Phong CHươNG 47 ĐạI KếT CụC
Xem: 1145
Đại Ma Vương QUYểN 5 CHươNG 1028 E ĐạI MA VươNG
Xem: 1398
Đại Đường Song Long Truyện CHươNG 800END ĐạI ĐườNG SONG LONG TRUYệN
Xem: 1206
Đấu Phá Thương Khung CHươNG 1641 KếT THúC CũNG Là NơI BắT đầU
Xem: 2275
Đan Vũ Càn Khôn CHươNG 1839 ĐạI KếT CụC 4

Truyện Xem Nhiều

Xem: 3061
Bàn Long TRUYỆN FULL
Xem: 2791
Cao Quan TRUYỆN FULL
Xem: 2653
Bố Y Quan Đạo CHươNG 1265 MộT TRUYềN Kỳ
Xem: 2432
Đế Tôn CHươNG 2035 CáI NàY Là THầN 2
Xem: 2299
Cực Phẩm Thiên Vương CHươNG 807 ĐạI KếT CụC
Xem: 2275
Đan Vũ Càn Khôn CHươNG 1839 ĐạI KếT CụC 4
Xem: 2012
Cầm Đế TRUYỆN FULL
Xem: 1747
Cầu Ma CHươNG 1485 BAO NHIêU LUâN HồI THIếU MộT NGườI LUâN HồI BAO NHIêU ĐếN PHàM TRầN HậU Ký TIêN NGHịCH

Truyện Mới Cập Nhật