Thông tin truyện

PHƯỢNG VU CỬU THIÊN

Tác giả:

Thể loại:

Xuyên Không

Nhóm dịch:

Trạng thái:

Đang cập nhật

Lượt xem:

1229
3
Số lượng đánh giá: 1
Theo dõi

PHƯỢNG VU CỬU THIÊN

PHƯỢNG VU CỬU THIÊN

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.1 – Chương 1 – Chương 1 27/10/2016
2 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.1 – Chương 2 – Chương 2 27/10/2016
3 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.1 – Chương 3 – Chương 3 27/10/2016
4 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.1 – Chương 4 – Chương 4 27/10/2016
5 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.1 – Chương 5 – Chương 5 27/10/2016
6 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.1 – Chương 6 – Chương 6 27/10/2016
7 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.1 – Chương 7 – Chương 7 27/10/2016
8 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.1 – Chương 8 – Chương 8 27/10/2016
9 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.1 – Chương 9 – Chương 9 27/10/2016
10 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.1 – Chương 10 – Chương 10 27/10/2016
11 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.1 – Chương 11 – Chương 11 27/10/2016
12 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.1 – Chương 12 – Chương 12 27/10/2016
13 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.1 – Chương 13 – Chương 13 27/10/2016
14 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.1 – Chương 14 – Chương 14 27/10/2016
15 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.1 – Chương 15 – Chương 15 27/10/2016
16 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.1 – Chương 16 – Chương 16 27/10/2016
17 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.1 – Chương 17 – Chương 17 27/10/2016
18 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.1 – Chương 18 – Chương 18 27/10/2016
19 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.1 – Chương 19 – Chương 19 27/10/2016
20 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.1 – Chương 20 – Chương 20 27/10/2016
21 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.1 – Chương 21 – Chương 21 27/10/2016
22 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.1 – Chương 22 – Chương 22 27/10/2016
23 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.1 – Chương 23 – Chương 23 27/10/2016
24 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.2 – Chương 1 – Chương 1 27/10/2016
25 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.2 – Chương 2 – Chương 2 27/10/2016
26 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.2 – Chương 3 – Chương 3 27/10/2016
27 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.2 – Chương 4 – Chương 4 27/10/2016
28 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.2 – Chương 5 – Chương 5 27/10/2016
29 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.2 – Chương 6 – Chương 6 27/10/2016
30 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.2 – Chương 7 – Chương 7 27/10/2016
31 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.2 – Chương 8 – Chương 8 27/10/2016
32 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.2 – Chương 9 – Chương 9 27/10/2016
33 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.2 – Chương 10 – Chương 10 27/10/2016
34 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.2 – Chương 11 – Chương 11 27/10/2016
35 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.2 – Chương 12 – Chương 12 27/10/2016
36 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.2 – Chương 13 – Chương 13 27/10/2016
37 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.2 – Chương 14 – Chương 14 27/10/2016
38 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.2 – Chương 15 – Chương 15 27/10/2016
39 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.2 – Chương 16 – Chương 16 27/10/2016
40 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.2 – Chương 17 – Chương 17 27/10/2016
41 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.2 – Chương 18 – Chương 18 27/10/2016
42 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.2 – Chương 19 – Chương 19 27/10/2016
43 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.2 – Chương 20 – Chương 20 27/10/2016
44 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.2 – Chương 21 – Chương 21 27/10/2016
45 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.2 – Chương 22 – Chương 22 27/10/2016
46 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.2 – Chương 23 – Chương 23 27/10/2016
47 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.2 – Chương 24 – Chương 24 27/10/2016
48 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.2 – Chương 25 – Chương 25 27/10/2016
49 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.2 – Chương 26 – Chương 26 27/10/2016
50 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.3 – Chương 1 – Chương 1 27/10/2016
51 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.3 – Chương 2 – Chương 2 27/10/2016
52 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.3 – Chương 3 – Chương 3 27/10/2016
53 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.3 – Chương 4 – Chương 4 27/10/2016
54 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.3 – Chương 5 – Chương 5 27/10/2016
55 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.3 – Chương 6 – Chương 6 27/10/2016
56 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.3 – Chương 7 – Chương 7 27/10/2016
57 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.3 – Chương 8 – Chương 8 27/10/2016
58 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.3 – Chương 9 – Chương 9 27/10/2016
59 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.3 – Chương 10 – Chương 10 27/10/2016
60 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.3 – Chương 11 – Chương 11 27/10/2016
61 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.3 – Chương 12 – Chương 12 27/10/2016
62 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.3 – Chương 13 – Chương 13 27/10/2016
63 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.4 – Chương 1 – Chương 1 27/10/2016
64 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.4 – Chương 2 – Chương 2 27/10/2016
65 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.4 – Chương 3 – Chương 3 27/10/2016
66 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.4 – Chương 4 – Chương 4 27/10/2016
67 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.4 – Chương 5 – Chương 5 27/10/2016
68 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.4 – Chương 6 – Chương 6 27/10/2016
69 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.4 – Chương 7 – Chương 7 27/10/2016
70 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.4 – Chương 8 – Chương 8 27/10/2016
71 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.4 – Chương 9 – Chương 9 27/10/2016
72 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.4 – Chương 10 – Chương 10 27/10/2016
73 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.4 – Chương 11 – Chương 11 27/10/2016
74 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.4 – Chương 12 – Chương 12 27/10/2016
75 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.4 – Chương 13 – Phiên Ngoại 32 Kế Sách 27/10/2016
76 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.5 – Chương 1 – Chương 1 27/10/2016
77 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.5 – Chương 2 – Chương 2 27/10/2016
78 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.5 – Chương 3 – Chương 3 27/10/2016
79 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.5 – Chương 4 – Chương 4 27/10/2016
80 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.5 – Chương 5 – Chương 5 27/10/2016
81 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.5 – Chương 6 – Chương 6 27/10/2016
82 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.5 – Chương 7 – Chương 7 27/10/2016
83 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.5 – Chương 8 – Chương 8 27/10/2016
84 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.5 – Chương 9 – Chương 9 27/10/2016
85 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.5 – Chương 10 – Chương 10 27/10/2016
86 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.5 – Chương 11 – Chương 11 27/10/2016
87 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.5 – Chương 12 – Chương 12 27/10/2016
88 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.5 – Chương 13 – Chương 13 27/10/2016
89 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.5 – Chương 14 – Chương 14 27/10/2016
90 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.5 – Chương 15 – Chương 15 27/10/2016
91 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.5 – Chương 16 – Chương 16 27/10/2016
92 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.5 – Chương 17 – Chương 17 27/10/2016
93 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.5 – Chương 18 – Chương 18 27/10/2016
94 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.5 – Chương 19 – Chương 19 27/10/2016
95 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.5 – Chương 20 – Chương 20 27/10/2016
96 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.5 – Chương 21 – Chương 21 27/10/2016
97 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.5 – Chương 22 – Chương 22 27/10/2016
98 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.5 – Chương 23 – Chương 23 27/10/2016
99 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.6 – Chương 1 – Chương 1 27/10/2016
100 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.6 – Chương 2 – Chương 2 27/10/2016
101 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.6 – Chương 3 – Chương 3 27/10/2016
102 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.6 – Chương 4 – Chương 4 27/10/2016
103 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.6 – Chương 5 – Chương 5 27/10/2016
104 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.6 – Chương 6 – Chương 6 27/10/2016
105 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.6 – Chương 7 – Chương 7 27/10/2016
106 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.6 – Chương 8 – Chương 8 27/10/2016
107 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.6 – Chương 9 – Chương 9 27/10/2016
108 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.6 – Chương 10 – Chương 10 27/10/2016
109 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.6 – Chương 11 – Chương 11 27/10/2016
110 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.6 – Chương 12 – Chương 12 27/10/2016
111 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.6 – Chương 13 – Chương 13 27/10/2016
112 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.6 – Chương 14 – Chương 14 27/10/2016
113 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.6 – Chương 15 – Chương 15 27/10/2016
114 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.6 – Chương 16 – Chương 16 27/10/2016
115 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.6 – Chương 17 – Chương 17 27/10/2016
116 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.6 – Chương 18 – Chương 18 27/10/2016
117 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.6 – Chương 19 – Chương 19.1 27/10/2016
118 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.6 – Chương 20 – Chương 19 (Hạ) 27/10/2016
119 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.7 – Chương 1 – Chương 1 27/10/2016
120 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.7 – Chương 2 – Chương 2 27/10/2016
121 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.7 – Chương 3 – Chương 3 27/10/2016
122 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.7 – Chương 4 – Chương 4 27/10/2016
123 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.7 – Chương 5 – Chương 5 27/10/2016
124 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.7 – Chương 6 – Chương 6 27/10/2016
125 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.7 – Chương 7 – Chương 7 27/10/2016
126 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.7 – Chương 8 – Chương 8 27/10/2016
127 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.7 – Chương 9 – Chương 9 27/10/2016
128 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.7 – Chương 10 – Chương 10 27/10/2016
129 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.7 – Chương 11 – Chương 11 27/10/2016
130 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.7 – Chương 12 – Chương 12 27/10/2016
131 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.7 – Chương 13 – Chương 13 27/10/2016
132 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.7 – Chương 14 – Chương 14 27/10/2016
133 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.7 – Chương 15 – Chương 15 27/10/2016
134 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.8 – Chương 1 – Chương 1 27/10/2016
135 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.8 – Chương 2 – Chương 2 27/10/2016
136 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.8 – Chương 3 – Chương 3 27/10/2016
137 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.8 – Chương 4 – Chương 4 27/10/2016
138 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.8 – Chương 5 – Chương 5 27/10/2016
139 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.8 – Chương 6 – Chương 6 27/10/2016
140 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.8 – Chương 7 – Chương 7 27/10/2016
141 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.8 – Chương 8 – Chương 8 27/10/2016
142 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.8 – Chương 9 – Chương 9 27/10/2016
143 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.8 – Chương 10 – Chương 10 27/10/2016
144 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.9 – Chương 1 – Chương 1 27/10/2016
145 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.9 – Chương 2 – Chương 2 27/10/2016
146 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.9 – Chương 3 – Chương 3 27/10/2016
147 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.9 – Chương 4 – Chương 4 27/10/2016
148 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.9 – Chương 5 – Chương 5 27/10/2016
149 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.9 – Chương 6 – Chương 6 27/10/2016
150 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.9 – Chương 7 – Chương 7 27/10/2016
151 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.9 – Chương 8 – Chương 8 27/10/2016
152 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.10 – Chương 1 – Chương 1 27/10/2016
153 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.10 – Chương 2 – Chương 2 27/10/2016
154 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.10 – Chương 3 – Chương 3 27/10/2016
155 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.10 – Chương 4 – Chương 4 27/10/2016
156 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.10 – Chương 5 – Chương 5 27/10/2016
157 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.10 – Chương 6 – Chương 6 27/10/2016
158 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.10 – Chương 7 – Chương 7 27/10/2016
159 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.10 – Chương 8 – Chương 8 23/11/2016
160 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.10 – Chương 9 – Chương 9 23/11/2016
161 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.11 – Chương 1 – Chương 1 23/11/2016
162 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.11 – Chương 2 – Chương 2 23/11/2016
163 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.11 – Chương 3 – Chương 3 23/11/2016
164 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.11 – Chương 4 – Chương 4 23/11/2016
165 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.11 – Chương 5 – Chương 5 23/11/2016
166 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.11 – Chương 6 – Chương 6 23/11/2016
167 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.11 – Chương 7 – Chương 7 23/11/2016
168 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.11 – Chương 8 – Chương 8 23/11/2016
169 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.11 – Chương 9 – Chương 9 23/11/2016
170 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.11 – Chương 10 – Chương 10 23/11/2016
171 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.11 – Chương 11 – Chương 11 23/11/2016
172 PHƯỢNG VU CỬU THIÊN – Q.11 – Chương 12 – Chương 12 23/11/2016

Bình luận